2021

Neee, je gaat weg! Of Jaaah beëindigt de verzekering

We hopen natuurlijk dat je bij ons blijft. Wil je de verzekering toch beëindigen? Hier leest je hoe en wanneer dat kan.

Opzeggen

63.
De hoofdverzekerde kan de verzekering elk jaar opzeggen. Dit kan via de Jaaah app. Als de opzegging op 31 december bij ons binnen is, eindigt de verzekering op 1 januari van het volgende jaar.

In 4 gevallen kan de hoofdverzekerde ook tijdens het jaar opzeggen.

a. Als je nog in de bedenktijd van algemene regel 18 zit.

b. Als de hoofdverzekerde iemand anders verzekerd heeft en deze verzekerde een nieuwe verzekering krijgt. De oude verzekering eindigt op het moment dat de nieuwe verzekering ingaat. De opzegging moet wel op dat moment bij ons binnen zijn. Anders loopt de oude verzekering nog door in de maand waarin wij de opzegging ontvangen en de maand daarna.

c. Als wij de verzekering of de premie tussentijds wijzigen volgens algemene regel 62. De verzekering eindigt op de datum waarop de wijziging zou ingaan. Je moet dan wel opzeggen voordat de wijziging ingaat. Of binnen 1 maand nadat de hoofdverzekerde bericht over de wijziging heeft gekregen. Opzeggen kan niet als de wijziging het gevolg is van het veranderen van een wettelijke bepaling. Of als de wijziging in je voordeel is.

d. Als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) je laat weten dat wij medische gegevens over je hebben bekeken die niet voor ons bestemd waren. Wij zullen dat nooit doen. De opzegging moet binnen 6 weken na het bericht van de NZa bij ons binnen zijn. Je verzekering eindigt dan op de 1e dag van de 2e maand na je opzegging.

64.
Als het CAK je bij ons heeft verzekerd, kan je de eerste 12 maanden niet opzeggen. Daarna wel, ook tijdens het jaar. Het CAK is een organisatie van de overheid. Die kijkt wie geen basisverzekering heeft, maar er wel een moet hebben. Als het nodig is, sluit het CAK dan een basisverzekering af. En kiest zelf de verzekeraar.

Je kan die verzekering binnen 14 dagen opzeggen als je laat zien dat je wél een basisverzekering had.

Soms eindigt de Jaaah basis zonder opzegging

 

65.
Blijkt na het afsluiten van de Jaaah basis dat je hier geen recht op hebt? Dan eindigt deze vanaf de ingangsdatum. Of de datum waarop je er geen recht meer op had. Heb je al premie betaald? Dan betalen wij die terug. Zorgkosten die wij hebben vergoed, halen wij hier van af. Zijn de door ons betaalde zorgkosten hoger dan de betaalde premie? Dan moet je ons het verschil terugbetalen.

Je hebt bijvoorbeeld geen recht op een basisverzekering van Jaaah als je werkt in een ander EU-land. Dan moet je in dat land een zorgverzekering afsluiten

66.
De verzekeringen eindigen op de dag nadat verzekerde is overleden. Teveel betaalde premie betalen wij terug of verrekenen wij.

67.
De Jaaah basis eindigt ook als onze vergunning als schadeverzekeraar zou worden ingetrokken. Je krijgt daarvan minimaal 2 maanden vooraf bericht. 

Soms beëindigen wij de verzekering

 

68.
Beëindig je de aanvullende verzekering? Of doen wij dat? Dan eindigen ook de aanvullende verzekeringen van de kinderen.

69.
Wij beëindigen je aanvullende verzekering(en) als je Jaaah basis eindigt omdat je geen recht meer hebt op de (Nederlandse of buitenlandse) basisverzekering. Wij beëindigen de verzekering(en) als je niet op tijd betaalt. Voor wij je verzekering(en) beëindigen, doorlopen wij de volgende stappen.

a. Als je de premie niet (op tijd) betaalt, sturen wij een aanmaning. Dat doen wij ook als je zorgkosten die wij hebben voorgeschoten niet (op tijd) terugbetaalt.

b. Heb je een betalingsachterstand van 2 maanden premie? Dan sturen wij je een voorstel voor een betalingsregeling. Accepteer je dat voorstel niet? En betaal je ook het openstaande bedrag niet? Dan beëindigen wij je verzekering(en).

c. Heb je een betalingsachterstand van zorgkosten, eigen risico of eigen bijdragen die je moet terugbetalen? Dan sturen wij je ook een voorstel voor een betalingsregeling. Accepteer je dat voorstel niet? En betaal je ook het openstaande bedrag niet? Dan kunnen wij je verzekering(en) beëindigen.

71.
Betaal je premie per jaar en betaal je niet (op tijd)? Dan kunnen wij bepalen dat je per maand moet betalen. De premiekorting voor betaling per jaar vervalt dan.

72.
Moeten wij kosten maken om te zorgen dat je premie en voorgeschoten kosten (terug)betaalt? Dan komen die voor jouw rekening. Bijvoorbeeld kosten van een incassobureau of van een rechtszaak.

73.
Wij kunnen de verzekering(en) ook beëindigen als je onze medewerkers bedreigt of intimideert. Of als je onze eigendommen beschadigt.

Als je fraudeert

 

74.
Bij fraude nemen wij maatregelen. Wij spreken van fraude als je bewust een regel overtreedt of dit laat doen om er zelf beter van te worden. Of om er iemand anders beter van te laten worden. Dit is het geval als je met onjuiste of onvolledige informatie bij ons een verzekering afsluit of probeert af te sluiten. Of van ons een vergoeding of dienst krijgt of probeert te krijgen waarop je geen recht hebt.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • je stuurt ons vervalste stukken
 • je geeft ons bewust een onjuist beeld van je situatie
 • je vermeldt bij een declaratie iets wat niet waar is
 • je houdt informatie achter die voor ons van belang is

75.
Bij een vermoeden van fraude doen wij onderzoek. Wij houden ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit. Met afspraken van verzekeraars over het aanpakken van fraude.

76.
Is fraude vastgesteld? Dan kunnen dit de gevolgen zijn:

 • rekeningen waarmee is gefraudeerd vergoeden wij niet
 • rekeningen die wij onterecht aan jou of je zorgverlener hebben betaald moet je aan ons terugbetalen
 • kosten van het fraudeonderzoek zijn voor jouw rekening
 • wij kunnen aangifte doen bij de politie
 • wij kunnen je gegevens (laten) opnemen in de registers die in algemene regel 59 staan
 • wij kunnen je verzekering(en) met terugwerkende kracht beëindigen tot de datum van de fraude
 • wij kunnen je tot 5 jaar daarna weigeren voor een nieuwe verzekering

Als je niet tevreden bent of een klacht hebt

Wij doen steeds ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wil je een klacht indienen? Hieronder staat hoe dat kan. 

77.
Ben je het niet eens met onze beslissing? Of ontevreden over onze dienstverlening? Dan kan je bij onze Klachtenservice een klacht indienen. Je ontvangt onze reactie binnen 30 dagen.

78.
Ben je niet tevreden met onze reactie. Of reageren wij niet? Dan kan je je klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De procedure bij de SKGZ verloopt in 2 stappen.

a. Eerst probeert de Ombudsman Zorgverzekeringen je klacht op te lossen door bemiddeling.

b. Lukt dat niet, dan kan je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Meer informatie vind je op de site skgz.nl/procedure.

Je kan je klacht op 2 manieren bij de SKGZ indienen.

a. Via het klachtenformulier op skgz.nl/klacht-indienen

b. Door een brief te sturen naar:

SKGZ

Antwoordnummer 5518

3700 VB Zeist

Je moet de klacht op tijd bij de SKGZ indienen. De SKGZ heeft 4 termijnen.

a. Heb je een reactie van ons gekregen? Je kan je klacht tot 1 jaar na onze reactie indienen bij de Ombudsman.

b. Hebben wij niet gereageerd? Je kan je klacht tot 13 maanden na vraag aan Jaaah indienen bij de Ombudsman.

c. Je kan je klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen. Dit kan tot 1 jaar na het (niet) handelen van Jaaah waarover je klacht gaat. Heb je het (niet) handelen niet direct gemerkt? Dan gaat de termijn van 1 jaar in op het moment dat je wel op de hoogte had kunnen zijn.

d. Heeft de Ombudsman je probleem volgens jou niet opgelost? En wil je je klacht daarom voorleggen aan de Geschillencommissie? Dit kan tot 3 maanden na de reactie van de Ombudsman.

Je kan je klacht ook voorleggen aan de burgerlijke rechter. Dan kan je niet meer naar de SKGZ.

79.
Is je klacht dat onze formulieren te ingewikkeld of overbodig zijn? Dan kan je deze ook bij de NZa indienen. Telefonisch of per e-mail.

Nederlandse Zorgautoriteit

Informatielijn: 088 770 87 70

E-mail: informatielijn@nza.nl

Recht dat van toepassing is

 

80.
De verzekeringen vallen onder Nederlands recht.

Ga naar:

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Stuur een bericht op Whatsapp

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

06 82 76 81 83
Meer contactopties