Bijzondere tandheelkunde

Is gewone tandheelkundige zorg niet voldoende, omdat je bijvoorbeeld een bijzondere aandoening hebt aan je tanden, kaak of mond, of een lichamelijke of geestelijke aandoening? Dan kan extra of andere tandheelkundige zorg (bijzondere tandheelkunde) nodig zijn.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt bijzondere tandheelkunde in 3 situaties.

1. Als je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of een niet-aangeboren afwijking of probleem van tanden, kaak of mond hebt. Bijvoorbeeld: het ontbreken van tanden of kiezen door een erfelijke oorzaak.

2. Als je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt. Bijvoorbeeld: ernstige Parkinson, een verstandelijke beperking of extreme angst.

3. Als je een medisch noodzakelijke behandeling moet krijgen en er zonder bijzondere tandheelkunde geen goed resultaat mogelijk is. Bijvoorbeeld: een orgaantransplantatie of een hartoperatie, waarvoor je mond ontstekingsvrij moet worden gemaakt.

In situaties 1 en 2 geldt ook nog dat je gebit zonder bijzondere tandheelkunde niet op de voor jou normale manier kan (blijven) functioneren. Jaaah basis vergoedt de bijzondere tandheelkunde die nodig is om er voor te zorgen dat je de voor jou normale tandfunctie terugkrijgt of behoudt.

In situatie 3 vergoedt Jaaah basis bijzondere tandheelkunde die nodig is om de andere behandeling mogelijk te maken én de zorg om je gebit op de voor jou normale manier functionerend te houden.

Is het nodig dat je wordt opgenomen? Dan vergoedt Jaaah basis ook je Ziekenhuisopname.

Lees verder
Implantaten vallen soms onder één van de situaties hierboven

Krijg je een volledige, uitneembare gebitsprothese (kunstgebit) op implantaten? Dan vallen de implantaten onder de vergoeding voor bijzondere tandheelkunde als je een heel erg geslonken kaak hebt, zonder tanden.

Orthodontie valt meestal niet onder één van de situaties hierboven

Orthodontie valt alleen onder de vergoeding voor bijzondere tandheelkunde als:

  • je een heel ernstige ontwikkelingsstoornis of groeistoornis hebt aan tanden, kaak of mond, en
  • die stoornis ook door andere zorgverleners dan een tandarts of orthodontist moet worden behandeld

Hier kun je terecht

  • tandarts
  • kaakchirurg
    De kaakchirurg heet officieel tandarts-specialist voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, kortweg MKA-chirurg
  • orthodontist
  • Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Ja, meestal wel

Zorg die niet rechtstreeks met situatie 1, 2 of 3 te maken heeft, betaal je zelf. Bijvoorbeeld als je heel erge angst hebt en er een gaatje wordt gevuld. Dan betaal je zelf het gedeelte dat je betaalt als je geen angst zou hebben. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, in sommige gevallen

Als je naar een kaakchirurg of Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) gaat, heb je een verwijzing nodig van je tandarts, huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

Toestemming

Ja, toestemming

Voor deze zorg moet je vooraf toestemming van ons hebben. Let op! Wij kunnen de toestemming intrekken als je je niet aan de instructies van je zorgverlener houdt. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die tandartsen en tandarts-specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.