Gespecialiseerde ggz

Heb je ernstige psychische problemen die niet in de generalistische basis-ggz kunnen worden behandeld? Dan kan je huisarts je doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt gespecialiseerde ggz vanaf 18 jaar bij (een vermoeden van) een psychische stoornis volgens DSM-5
'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders', DSM. Dit is een internationale standaard voor de indeling van psychische stoornissen. DSM-5 is de nu gebruikte versie
.

Is het nodig dat je wordt opgenomen, voor een goed resultaat van je behandeling? Dan vergoedt Jaaah basis ook je opname in een ggz-instelling. En verpleging en verzorging, paramedische zorg
Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diƫtetiek
, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen, die daarbij horen.

Krijg je tijdens je opname ook dagbesteding? Dan vergoeden wij ook die dagbesteding en het vervoer daar naartoe.

Je krijgt voor de behandeling altijd een regiebehandelaar.

Lees verder

Die regiebehandelaar is het eerste aanspreekpunt voor jou en je naasten. De regiebehandelaar kan daarnaast andere behandelaars inzetten. En zorgt dan voor een goede samenwerking en heeft een coördinerende rol. Wie voor de behandeling regiebehandelaar mogen zijn, staat bij ‘Hier kun je terecht’.

Hier kun je terecht

 • geen opname: zelfstandige zorgverlener met nummer 1, 2, 3 of 4 hieronder
 • geen opname: ggz-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, bij 1 van de regiebehandelaars hieronder
 • met opname: ggz-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, in principe bij een regiebehandelaar met nummer 1 of 4 hieronder. Zij mogen toestemming geven dat je de regiebehandelaar van vóór je opname houdt

1. klinisch psycholoog

2. psychotherapeut

3. klinisch neuropsycholoog

4. psychiater

5. gz-psycholoog
Ook: gezondheidszorgpsycholoog

6. verpleegkundig specialist ggz

7. bij dementie: specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater

8. bij verslaving of gokproblematiek: verslavingsarts

9. physician assistant, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of orthopedagoog-generalist, als zij zich houden aan de voorwaarden van de veldafspraak tijdelijke invulling regiebehandelaarschap

Overgangsregeling 18-jarigen

Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling ook na je 18e verjaardag nog doorloopt bij je ‘oude’ regiebehandelaar dan vergoedt Jaaah basis dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, kun je worden overgedragen aan 1 van de hierboven genoemde regiebehandelaren.

Wat niet vergoed wordt

 • behandeling van eenvoudige psychische stoornissen die in de Generalistische basis-ggz of met Psychische zorg bij de huisarts kunnen worden behandeld
 • behandeling van werkproblemen
  Bijvoorbeeld burn-out en overspannenheid
  , relatieproblemen en aanpassingsstoornissen
  Daarvan is sprake als iemand moeite heeft om zich op emotioneel gebied aan te passen aan een veranderde situatie, bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheiding
 • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar een zorgverlener gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of SEH-arts. Voor acute zorg
Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig. Als je onder behandeling bent in de generalistische basis-ggz, kan ook je regiebehandelaar daar je doorverwijzen.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je naar een zorgverlener gaat die geen contract met ons heeft, dan moet je vooraf toestemming van ons hebben:

 • voor een behandeling met meer dan 35 consulten
 • voor opname korter dan een jaar
 • voor Esketamine neusspray (Spravato), als je dat krijgt voorgeschreven

Je moet altijd vooraf toestemming van ons hebben:

 • voor opname langer dan 1 jaar: je moet die uiterlijk in de 10e maand van je opname bij ons aanvragen

Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de gespecialiseerde ggz die psychiaters en klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Je zorgverlener moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben en zich houden aan veldafspraken

In het kwaliteitsstatuut ggz staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. Je vindt het kwaliteitsstatuut op de site van de zorgverlener. In de veldafspraken staan afspraken over verantwoording, controles en gepast gebruik. Heeft je zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut of houdt die zich niet aan de veldafspraken? Dan kan dit gevolgen hebben voor je vergoeding.

Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is bij de zorgverlener van je keuze, kun je onze ZorgConsulent vragen je naar een andere zorgverlener te bemiddelen. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.

Let op bij zorg in het buitenland

In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Daardoor krijg je misschien niet alles vergoed. En voor een opname in het buitenland moet je altijd vooraf toestemming van ons hebben.

Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Dagen dat je buiten het ziekenhuis bent voor vakantie- of weekendverlof tellen wel mee voor het volmaken van de 3 jaar.