Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

De zorg bij sommige patiënten is te ingewikkeld voor de huisarts alleen. Je kunt denken aan iemand die ouder wordt met meerdere aandoeningen tegelijk, of iemand met een verstandelijke beperking die een chronische ziekte krijgt. De huisarts (of kinderarts) kan dan een specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten inschakelen. Dit is geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp).

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt gzsp in 3 vormen:

 1. De specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten geeft advies aan je huisarts. Dan zie je die zorgverlener zelf niet.
 2. De specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten neemt de zorg, helemaal of voor een deel, over van je huisarts of kinderarts. Je hebt dan enkele gesprekken met die zorgverlener. Als meer zorg nodig is, stelt de zorgverlener samen met jou een zorgprogramma op. Daarin staat aan welke behandeldoelen jullie gaan werken, en hoe. De artsen kunnen hierbij ook iemand met meer kennis van de ggz inschakelen. Bijvoorbeeld een gz-psycholoog
  Ook: gezondheidszorgpsycholoog
  of psychiater.
 3. Dagbehandeling in een groep, als dit helpt bij het bereiken van je behandeldoel. De dagbehandeling kan onderdeel zijn van je zorgprogramma (zie 2) als je zelfstandig thuis woont en overdag behoefte hebt aan extra zorg. Die dagbehandeling krijg je in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Binnen je zorgprogramma kunnen ook anderen je behandelen. Maar de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten is je eerste aanspreekpunt. En verantwoordelijk voor je totale behandeling. Bij gedragsproblemen kan je eerste aanspreekpunt ook een andere zorgverlener zijn:
  1. gz-psycholoog
   Ook: gezondheidszorgpsycholoog
  2. orthopedagoog-generalist
  3. klinisch psycholoog
  4. klinisch neuropsycholoog
  5. psychiater
Lees verder

Heb je een zorgprogramma zoals onder 2 of 3? En vindt de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten dat je naar een fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist moet? Kijk dan bij ‘Andere vergoedingen’. Let op dat Jaaah basis de eerste 20 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie niet vergoedt. Dat geldt ook als je onder de overgangsregeling hieronder valt.

Overgangsregeling

Jaaah basis vergoedt gzsp vanaf 1 januari 2021. Tot 1 januari 2021 viel deze zorg onder een subsidieregeling voor extramurale behandeling.

Kreeg je deze zorg via de subsidieregeling? Dan kan voor jou een overgangsregeling gelden. Die geldt als je op 31 december 2020 een zogenoemd indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) had voor extramurale behandeling. Ben je voor 1 april 2021 gestart met die zorg? Dan loopt die zorg door tot de einddatum van dat indicatiebesluit. Maar uiterlijk tot en met 31 december 2022. Je hoeft dan niets te doen. Je betaalt in 2021 en 2022 wel eigen risico.

Was je op 1 april 2021 nog niet gestart met de zorg? Dan moet je een nieuwe verwijzing vragen aan je huisarts of de kinderarts.

Hier kun je terecht

 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts voor verstandelijk gehandicapten

Je huisarts werkt vaak al samen met deze zorgverleners. Soms werken zij in de huisartsenpraktijk, of bijvoorbeeld in een verpleeghuis of andere instelling.

Andere vergoedingen

Bij dagbehandeling in een groep vergoedt Jaaah basis soms ook het Zittend ziekenvervoer naar de dagbehandeling.

Voor individuele fysiotherapie en oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Diëtetiek gelden die vergoedingen.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voor deze zorg moet je een verwijzing hebben van je huisarts of kinderarts. Een verpleegkundig specialist of physician assistant
De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist
die in de huisartsenpraktijk werkt, mag jou ook namens je huisarts verwijzen.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als wij geen afspraken hebben met de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. Bijna altijd hebben wij die wel. De arts weet of dat zo is. En zal, als dat nodig is, de toestemming voor je aanvragen. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de zorg die specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten normaal gesproken verlenen als specifieke geneeskundige zorg voor deze doelgroep. Bij dagbehandeling in een groep is dat ook de zorg die klinisch psychologen normaal gesproken verlenen. In beide gevallen geldt: Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Voor dagbesteding naar de gemeente

Heb je behoefte aan dagbesteding, maar heeft dit geen medisch doel binnen je zorgprogramma? Dan moet je hiervoor naar het zorgloket van de gemeente.

Deze vergoeding geldt niet als je een Wlz-indicatie hebt, of kunt krijgen

Heb je een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan vergoedt die wet de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten. Je basisverzekering vergoedt de zorg dan niet.