Medisch specialist

Heb je specialistische zorg nodig? Dan verwijst je huisarts of andere zorgverlener je naar de medisch specialist.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt:

 • medisch-specialistische zorg
 • verpleging, paramedische zorg
  Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diƫtetiek
  , geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen als die bij je behandeling horen
Lees verder

De medisch specialist

Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog
doet het eerste consult meestal zelf. Die stelt de diagnose en bespreekt met je hoe het traject verder gaat. En is je hoofdbehandelaar. Je medisch specialist kan delen van de zorg door anderen laten doen. Bijvoorbeeld een scan of onderzoek. Dit valt allemaal onder medisch-specialistische zorg.

In het ziekenhuis kan je hoofdbehandelaar ook een SEH-arts

Spoedeisende hulp arts
, verpleegkundig specialist of physician assistant
De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist
zijn.

Jaaah basis vergoedt ook je opname in een ziekenhuis als dat nodig is.

Hier kun je terecht

Bij een medisch specialist in:

 • het ziekenhuis
 • een zelfstandig behandelcentrum (ZBC
  Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor je niet wordt opgenomen
  )
 • een eigen praktijk

Wat niet vergoed wordt

 • besnijdenis (circumcisie) zonder medische noodzaak
 • sterilisatie en het ongedaan maken daarvan
 • behandeling tegen snurken door operatie van de huig (uvuloplastiek)

Andere vergoedingen

Sommige behandelingen krijg je soms wel in het ziekenhuis, maar zijn geen medisch-specialistische zorg. Ze vallen onder een andere vergoeding:

Sommige behandelingen zijn wel medisch-specialistische zorg, maar er gelden andere voorwaarden. Daarom staan ze in aparte vergoedingen. Bijvoorbeeld Plastische chirurgie, Vruchtbaarheidsbehandelingen / Ivf en Medisch-specialistische revalidatie.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar de medisch specialist gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, een andere medisch specialist, jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

Als je naar de oogarts moet, kan óók een orthoptist of optometrist
Deze moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici met een aanvullende aantekening voor oogheelkundig onderzoek binnen de anderhalvelijns zorg
je verwijzen.

Als je vanwege je zwangerschap of voor je bevalling naar de medisch specialist moet, kan óók je verloskundige je verwijzen.Voor acute zorg

Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Voor behandelingen die op de ‘limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg
Een lijst met behandelingen die je alleen vergoed krijgt na toestemming. De lijst is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde
’ staan, moet je vooraf toestemming van ons hebben. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Een second opinion kan ook

Twijfel je over de gestelde diagnose of voorgestelde behandeling? Dan kun je een second opinion vragen. Jaaah basis vergoedt die.

Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is, kun je onze ZorgConsulent vragen je naar een ander ziekenhuis te bemiddelen. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.

Let op bij zorg in het buitenland

In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Dat staat in de vergoedingen voor spoedeisende en niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland.