Opname voor geneeskundige ggz

Heb je ernstige psychische problemen die niet zonder opname kunnen worden behandeld? Dan kan je worden doorverwezen voor een opname voor geneeskundige ggz.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt een behandeling in de ggz, volgens de vergoeding Geneeskundige ggz. Soms is voor de behandeling ook een opname nodig. Dan geldt ook de vergoeding die je nu leest.

Heb je een indicatie voor geneeskundige ggz en is een opname nodig voor een goed resultaat? Dan vergoedt Jaaah basis een ggz-opname vanaf 18 jaar. Jaaah basis vergoedt ook de verpleging en verzorging, paramedische zorg
Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diƫtetiek
, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij een opname nodig zijn. Krijg je tijdens de opname dagbesteding? Dan vergoeden wij ook die dagbesteding en het vervoer daar naartoe.

Hier kun je terecht

Een ggz-instelling waar je een regiebehandelaar krijgt. Wie indicerend en coördinerend regiebehandelaar mogen zijn, staat in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ
In het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ staan de kwaliteitsnormen waaraan een zorgverlener in de geneeskundige ggz moet voldoen. En wat de taken en verantwoordelijkheden van onder andere de indicerend en coƶrdinerend regiebehandelaar zijn
. Dat is meestal een klinisch psycholoog of psychiater. Jouw behandelaar kan je hier meer uitleg over geven.

Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling ook na je 18e verjaardag nog doorloopt bij de ‘oude’ regiebehandelaar dan vergoeden wij dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, of overgedragen aan een basisverzekering-regiebehandelaar.

Wat niet vergoed wordt

  • behandeling van werkproblemen
    Bijvoorbeeld burn-out en overspannenheid
    , relatieproblemen en aanpassingsstoornissen
    Daarvan is sprake als iemand moeite heeft om zich op emotioneel gebied aan te passen aan een veranderde situatie, bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheiding
  • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Voordat je naar een zorgverlener gaat, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, SEH-arts
Spoedeisende hulp arts
of de straatdokter. Voor acute zorg
Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie
heb je geen verwijzing nodig.

Als je al in behandeling bent in de ggz, dan kan ook jouw regiebehandelaar je verwijzen voor opname in een (andere) ggz-instelling. Je hoeft dan niet eerst langs je huisarts.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Je moet vooraf toestemming van ons hebben als je zorgverlener geen contract met ons heeft.

Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de geneeskundige ggz die klinisch psychologen en psychiaters normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Zonder opname als het kan, met opname als het nodig is.

Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt de opname als doorlopend. Dagen dat je buiten het ziekenhuis bent voor vakantie- of weekendverlof tellen wel mee voor het volmaken van de 3 jaar.

Je zorgverlener moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben

Elke zorgverlener moet een eigen kwaliteitsstatuut hebben dat voldoet aan het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Daarin staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. Je vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener. Heeft jouw zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan kan dit gevolgen hebben voor je vergoeding.

Let op bij zorg in het buitenland

In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Daardoor krijg je misschien niet alles vergoed. En voor een opname in het buitenland moet je altijd vooraf toestemming van ons hebben.

Soms krijg je jouw geneesmiddelen van je ggz-instelling

Krijg je bij je behandeling geneesmiddelen? Dan vallen die meestal onder de vergoeding Geneesmiddelen. Behalve als de ggz-instelling het geneesmiddel levert. Dan valt het geneesmiddel onder deze vergoeding.

Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk terecht kunnen. Als er een wachtlijst is bij de zorgverlener van je keuze, kun je onze ZorgConsulent vragen je naar een andere zorgverlener te bemiddelen. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.