Verpleging en verzorging thuis

Heb je thuis hulp nodig, bijvoorbeeld om een wond te verzorgen of je te helpen opstaan, wassen en aankleden? Dan kan verpleging en verzorging (wijkverpleging) een oplossing zijn.

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt verpleging en verzorging thuis als je geneeskundige zorg nodig hebt of daar een grote kans op is. Thuis kan ook tijdelijk ergens anders zijn, bijvoorbeeld bij familie waar je logeert of op vakantie.

Verpleging heeft vaak te maken met medische handelingen. Zoals een wond verzorgen of een injectie geven. Maar er valt meer onder. Bijvoorbeeld het in de gaten houden van je gezondheid. Of overleg met andere zorgverleners, zodat je op het juiste moment de juiste zorg krijgt. Verzorging is de hulp bij dagelijkse handelingen. Zoals douchen en aankleden, en het aantrekken van steunkousen.

Zorg voor kinderen valt ook onder deze vergoeding. Net als zorg bij dementie, en zorg in de laatste levensfase.

Een hbo-verpleegkundige moet een indicatie stellen: een beoordeling welke zorg je nodig hebt, hoe vaak en hoe lang. Die doet dat bij je thuis of op de plek waar je verblijft. Je bent daar zelf bij. Daarbij beoordeelt de verpleegkundige:

 • wat je zelf kunt doen of leren of waar je partner of mantelzorger je mee kan helpen
 • welke hulp je nodig hebt van de gemeente
 • welke andere zorg nog nodig is, zoals een hulpmiddel of bijvoorbeeld fysiotherapie

De verpleegkundige zet samen met jou de belangrijkste afspraken in een zorgplan.

Lees verder

Jaaah basis vergoedt de indicatiestelling en de geïndiceerde verpleging en verzorging op basis van het zorgplan.

Bij zorg voor kinderen, bij dementie en in de laatste levensfase gelden ook de volgende voorwaarden.

Verpleging en verzorging voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • een hbo-kinderverpleegkundige stelt de indicatie
 • als je kind naar een verpleegkundig kinderdagopvang of verpleegkundig kinderzorghuis gaat, vergoedt Jaaah basis het verblijf en de zorg daar. Maar alleen als je kind continu toezicht nodig heeft, of als er dag en nacht verpleegkundige zorg in de buurt beschikbaar moet zijn
Casemanagement bij dementie
 • als iemand met dementie verschillende soorten zorg en ondersteuning nodig heeft, dan is er vaak ook iemand nodig die dat coördineert: een casemanager. De verpleegkundige die de indicatiestelling doet, bepaalt of casemanagement nodig is
Verpleging en verzorging in de laatste levensfase (palliatieve terminale zorg)
 • een arts heeft vooraf vastgesteld dat sprake is van de laatste levensfase (je huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten)
 • een verpleegkundige stelt vast welke zorg nodig is. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van je leven in deze periode zo goed mogelijk te houden en om je naasten te ondersteunen
 • je krijgt de zorg thuis, in een hospice of bijna-thuis-huis
 • Jaaah basis vergoedt waken alleen als dat om verpleegkundige redenen nodig is

Hier kun je terecht

 • voor de indicatiestelling: een hbo-verpleegkundige of hbo-kinderverpleegkundige die is aangesloten bij een netwerk
  Bijvoorbeeld een sociaal wijkteam, verpleegkundig platform of samenwerking van thuiszorgorganisaties
  dat in je omgeving zorg en ondersteuning organiseert
 • voor de zorg: een verpleegkundige of verzorgende individuele gezondheidszorg
 • voor zorg aan een kind jonger dan 18 jaar: ook een kinderverpleegkundige

Wat niet vergoed wordt

 • zorg door een helpende (opleidingsniveau 2)
 • zorg die de gemeente regelt, zoals huishoudelijke hulp (let op, want die zorg staat vaak wél in je zorgplan)
 • verpleging en verzorging als je een indicatie onder de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt

Andere vergoedingen

Zorgverlener zonder contract

Misschien kies je liever een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. Dat kan, maar wij vergoeden je zorg dan niet helemaal. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wil je naar een zorgverlener met een contract?

In onze Zorgzoeker check je snel met welke zorgverleners we een contract hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Nee, geen eigen risico

Deze zorg valt niet onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, altijd

 • indicatiestelling van een hbo-verpleegkundige
 • bij zorg in de laatste levensfase: de hbo-verpleegkundige en de huisarts hebben samen vastgesteld dat intensievere zorg nodig is omdat de laatste levensfase is aangebroken. Dit moet de hbo-verpleegkundige in het zorgdossier vastleggen

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Je moet voor deze zorg vooraf toestemming van ons hebben:

 • als je zorgverlener geen contract met ons heeft
 • als je je zorgbehoefte opnieuw wilt laten beoordelen

Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals zorg die je gemeente regelt.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de verpleging en verzorging die verpleegkundigen en verzorgenden normaal gesproken verlenen in verband met de geneeskundige zorg die je nodig hebt. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Je zorgbehoefte kan opnieuw beoordeeld worden

Je kunt je zorgbehoefte opnieuw laten beoordelen, door een andere verpleegkundige. Jaaah basis vergoedt dat, maar alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Wij kunnen ook iemand aanwijzen die de herbeoordeling doet. Twijfelen wij zelf aan de zorgbehoefte die de eerste verpleegkundige heeft vastgesteld? Ook wij kunnen dan je zorgbehoefte opnieuw laten beoordelen.

Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk zorg krijgen. Als er een wachtlijst is, kun je onze ZorgConsulent vragen je naar een andere thuiszorgorganisatie te bemiddelen. Ook in andere situaties kun je de ZorgConsulent vragen om te bemiddelen.