Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Heb je ernstige problemen met zien of horen? Of met spraak of taal? Zintuiglijk gehandicaptenzorg kan je dan helpen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Die krijg je van een team van specialisten uit verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog en ergotherapeut (multidisciplinair).

Dit krijg je vergoed

Jaaah basis vergoedt multidisciplinaire zintuiglijk gehandicaptenzorg als 1 van de volgende 3 situaties voor jou geldt:

 • je bent doof of slechthorend (auditieve beperking)
 • je bent blind of slechtziend (visuele beperking)
 • je bent jonger dan 23 jaar en hebt ernstige moeilijkheden met spraak en/of taal (een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis)

De zorg kan bestaan uit onderzoek van je beperking, maar kan ook gericht zijn op het opheffen of compenseren ervan, door bijvoorbeeld het aanleren van brailleschrift of gebarentaal. Gezinsleden of verzorgers kunnen bij de behandeling betrokken worden, zodat ook zij bijvoorbeeld gebarentaal kunnen leren. Ook het psychisch leren omgaan met je beperking maakt onderdeel uit van de zorg.

Meestal hoef je niet opgenomen te worden. Maar als je behandeling alleen kan slagen met een tijdelijke opname, dan vergoedt Jaaah basis die ook.

Hier kun je terecht

Instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg, die:

 • wettelijk is toegelaten voor de zorg en aangesloten is bij VIVIS of SIAC, en
 • een kwaliteitskeurmerk ISO of HKZ heeft

Wat niet vergoed wordt

 • ondersteuning bij maatschappelijk functioneren (bijvoorbeeld een doventolk)
 • complexe, langdurige en levensbrede zorg aan volwassen doofblinden en prelinguaal doven
  Mensen die doof zijn vanaf de geboorte of heel jonge leeftijd, voordat de taalontwikkeling begint

Andere vergoedingen

Als je blind of slechtziend bent en je je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen, geldt de vergoeding Zittend ziekenvervoer.

Zorgverlener zonder contract

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden we slechts een deel van de kosten. Hoe werkt dat?

Heeft mijn zorgverlener een contract?

In onze Zorgzoeker check je gemakkelijk met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

Wat je zelf betaalt

Soms moet je een eigen bijdrage of eigen risico betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage. Help me even: de eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, eigen risico

Deze zorg valt onder je eigen risico. Help me even: het eigen risico

Wat je nodig hebt

Check even of je een verwijzing of iets anders nodig hebt. Anders loop je misschien toch nog vergoeding mis.

Voorschrift of verwijzing

Ja, een verwijzing

Van wie je een verwijzing moet hebben, ligt aan je beperking:

 • bij een auditieve of communicatieve beperking: van een medisch specialist of klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum, volgens de richtlijnen van de FENAC
  Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
 • bij een visuele beperking: van een medisch specialist, volgens de richtlijnen ‘Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing’ van het NOG. Ben je 18 jaar of ouder en heb je een eenvoudige revalidatievraag? Dan heb je geen nieuwe verwijzing nodig

Heb je na de eerste verwijzing een nieuwe zorgvraag, maar is er aan je aandoening niks veranderd? Dan kan ook je huisarts of jeugdarts je verwijzen.

Toestemming

Ja, in sommige gevallen

Als je moet worden opgenomen, moet je vooraf toestemming van ons hebben. Help me even: toestemming vragen

Laatste puntjes...

De algemene regels zijn altijd van toepassing

In deze regels staan dingen die belangrijk zijn voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld wat je nooit vergoed krijgt, zoals een zorgafspraak die je niet nakomt (no show).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die je nodig hebt

Met gebruikelijke zorg bedoelen we: de multidisciplinaire zorg gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van je beperking, met als doel je zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Dagen dat je buiten het ziekenhuis bent voor vakantie- of weekendverlof tellen wel mee voor het volmaken van de 3 jaar.